Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GILDETROMSPECIAALZAAK ‘T TAMBOERKE.      

Gevestigd te Vorstenbosch, postadres: Streepkant 4, 5476 KP. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.  17159386.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

 1. De navolgende algemene bepalingen zijn van toepassing op alle verrich­tin­gen van diensten ten behoeve van opdrachtgevers, als­mede op aanbiedin­gen en alle overeen­kom­sten tot koop en verkoop gesloten door Gildetromspeciaalzaak ‘t Tamboerke,  geves­tigd te Vorstenbosch, hierna te noe­men: “’t Tamboerke”, afgekort TB.
 1. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van TB afwij­ken­de bepalin­gen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeen­ge­komen.
 2. Op deze overeenkomsten zijn tevens de branchevoorwaarden van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van toe­passing.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrij­blijvend, tenzij uitdruk­kelijk anders ver­meld.
 2. Elke met TB aangegane overeen­komst bevat de opschor­tende voor­waarde dat haar van voldoende kredietwaardig­heid van de opdracht­gever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoorde­ling van TB. Op­drachtge­ver zal toestaan dat TB zonodig informatie betref­fen­de hem op­vraagt.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst van koop en verkoop van zaken c.q. verrich­tin­gen van diensten voor opdrachtgevers wordt eerst bindend voor TB door haar schriftelij­ke/mondelinge bevesti­ging, dan wel indien TB naar aanleiding van de gegeven opdracht reeds met haar werkzaamheden is aangevangen.
 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door TB, zijn niet bindend, tenzij deze door TB, alsmede door de op­dracht­gever/koper schriftelijk worden bevestigd.
 3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschap­pen, maten, gewicht, enz., zomede gegevens in drukwerk, catalogi, afbeeldingen e.d. door TB bij de aanbie­ding ver­strekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goe­der trouw ge­geven.

Artikel 4: Aanbetaling

Bij of voor het aangaan van een overeen­komst is TB gerech­tigd van de opdrachtgever/koper een aanbeta­ling te verlangen tot 50% van de totale op de overeen­komst betrek­king heb­bende prijs. Indien door niet-nakoming van TB de overeen­komst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever/koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schade­vergoe­ding, zoals verder in deze voorwaarden gere­geld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruit­be­taalde bedrag deel uit­maakt. De overige beta­lingscondi­ties zijn omschreven in artikel 22 van deze voor­waarden. TB zal pas overgaan tot uitvoering van de overeen­komst c.q. levering op het moment dat de aanbetaling door TB is ontvan­gen. Inge­val van niet-voldoening van het aanbetalingverzoek is TB gerech­tigd de over­een­komst als ontbon­den te be­schouwen. TB zal de op­drachtgever hiervan schrif­telijk op de hoogte stellen.

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle overeenkomsten worden steeds af­gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf
 2. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de over­eenkomst een of meer der kost­prijs­fac­toren een wijzi­ging ondergaan, die redelijkerwijs onvoorzienbaar was of had moeten zijn, dan is TB gerechtigd haar prijs dienover­eenkomstig aan te passen. Zijner­zijds zal de opdrachtgever/koper het recht hebben, mits dit binnen acht dagen na kennisne­ming van de prijsver­hoging schrifte­lijk aan TB wordt meege­deeld, om de overeen­komst te ontbin­den en te vol­staan met het vergoeden van het reeds gepres­teerde, op basis van voor de ver­hoging geldende prijzen.
 3. Prijsfluctuaties tengevolge van redelijker­wijze onvoor­zien­bare, dwingende over­heids­maatrege­len zoals verho­ging van de BTW, worden altijd doorbe­rekend aan de opdrachtgever/koper.

Artikel 6: Annulering

 1. Indien de opdrachtgever/koper de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door TB reeds aange­schafte materia­len en grond­stof­fen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en soci­ale lasten, over te nemen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt TB zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeen­komst en/of volledige schade­ver­goeding te vorderen.

Artikel 7: Leveringstermijnen

 1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leverings­termijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aan­spraak geven op schadevergoeding, tenzij de overschrij­ding te wijten is aan opzet of grove schuld van TB.
 2. Indien de opdrachtgever/koper de zaken op het overeen­ge­ko­men tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wor­den die zaken voor zijn rekening en risico ter be­schik­king gehou­den. In derge­lijke gevallen kan TB opslagkosten aan de opdrachtgever/koper in rekening bren­gen conform het bij TB geldende tarief.

Artikel 8: Wijziging in de overeenkomst

 1. Indien nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schrifte­lijk ter kennis aan TB te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuit­voer­legging hiervan voor rekening van op­dracht­ge­ver/ko­per.
 2. TB behoudt zich het recht voor om op grond van de in het vorige lid bedoelde wijzigin­gen, hiermee verband houdende extra kosten in de prijs door te bereke­nen.
 3. Wijzigingen die in een reeds verstrekte op­dracht moeten ­wor­den ­aan­ge­bracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veran­dering over­eengekomen levertijd wordt over­schre­den. Voor dergelijk vertragingen kan TB niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

Artikel 9: Opslag

 1. Op verzoek van de opdrachtgever/koper kan TB in door haar te bepalen geval­len over­gaan tot opslag van zaken. In­dien zulks geschiedt worden de algemeen gel­dende op­slagkos­ten in rekening gebracht. De zaken worden geheel voor rekening en risico van opdrachtge­ver/koper opgeslagen. Opslag laat onverlet de verplich­ting van opdrachtgever/koper tot beta­ling van de factuur bin­nen de bij de overeenkomst gestel­de termijn, onver­min­derd de wettelij­ke opschortingrechten.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

 1. De opdracht c.q. het werk omvat alleen datgene, dat tus­sen partij­en, TB en de opdrachtge­ver/koper is overeen­ge­komen.
 2. Door de opdrachtgever/koper, na het verstrek­ken van de op­dracht, dan wel na het tot stand komen van de overeen­komst ­als­nog ver­lang­de wijzi­gin­gen in de uit­voe­ring daar­van, moeten door de op­dracht­gever/koper tijdig en schrif­telijk aan TB zijn medegedeeld. De uit de meer­werkop­dracht voort­vloeien­de kosten worden doorbere­kend aan de opdrachtgever/koper. Wor­den wijzi­gin­gen, mon­de­ling of tele­fo­nisch opgege­ven, dan is het risico voor de ten­uit­voer­legging der wijzigingen voor rekening van de op­dracht­gever/koper.
 3. Alle door TB te maken extra kosten als gevolg van zogenaamd meerwerk, kun­nen aan de opdrachtgever/ko­per in rekening worden ge­bracht.

Artikel 11: Algemene voorwaarden van con­tractpartijen en/of derden

 1. TB aanvaardt bij de uitbesteding van werkzaamheden aan derden slechts de toe­pas­se­lijk­heid van al­ge­mene voor­waar­den van con­tractpar­tijen en/of van der­den als deze uitdruk­kelijk en schrifte­lijk worden overeen­geko­men.
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorenge­noemde algemene voorwaar­den laten echter de toepasse­lijkheid van de alge­mene voorwaarden van TB onverlet, tenzij deze strij­dig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen of derden.
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door TB aan­vaard onder bovenge­noemde condities en vinden slechts toe­passing op de daarvoor bestemde transac­tie. Latere transacties zullen niet automa­tisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoor­waar­den.

Artikel 12: Retentierecht

Wanneer TB zaken van de opdracht­gever/koper onder zich heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot vol­doening van alle kosten die zij heeft besteed ter uitvoe­ring van de opdracht van diezelfde op­dracht­gever/koper tenzij de op­drachtgever/koper  voor die kosten zekerheid heeft ge­steld.

Artikel 13: Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door TB aan­gege­ven en de kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper. Indien de opdracht­gever/koper een zending an­ders wenst te ontvangen, dan zijn de extra kosten hier­aan verbonden voor zijn rekening. Indien de opdrachtge­ver/koper han­delt in de uitoefe­ning een van beroep of be­drijf reizen de zaken voor rekening en risico van de opdracht­gever/ko­per, ook indien franco wordt gele­verd. Het transport wordt door TB alleen dan verzekerd, indien de opdrachtge­ver/koper zulks uitdrukke­lijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 14: Reclame

 1. Opdrachtgever/koper is verplicht terstond na de levering van de zaken deze grondig te inspec­teren op gebreken en bij aanwezig­heid daarvan, TB terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de op­drachtgever/koper niet binnen acht dagen na de dag van (op)levering, TB wijst op fouten en/of gebreken die bij leve­ring redelijker­wijs uiterlijk waarneembaar zijn, dan wordt de op­dracht­ge­ver/koper geacht met de staat waarin het gekoch­te is (op)gele­verd in te stemmen.
 2. TB dient in staat te worden gesteld ingediende re­cla­mes te contro­leren. Bij overeenstem­ming zal een schrif­telijke verklaring worden opge­steld die door beide par­tijen dient te worden onderte­kend. Mochten partijen niet tot over­een­stemming kunnen komen, dan wordt een onafhan­kelijk deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengeko­men.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens TB’s verantwoordelijkheid krachtens dwin­gende wette­lijke bepalin­gen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is TB niet aanspra­kelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ont­staan als direct of indirect gevolg van:
 2. Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voor­waarden omschreven en met in achthou­ding van art. 6:78 BW
 3. Daden of nalatigheden van de op­drachtgever/koper, diens ondergeschikten, dan­ wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.
 4. Voor schade aan het werk, hulp­stukken, materi­aal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendom­men van de op­drachtge­ver/koper en/of derden, voorzo­ver ont­staan door hande­lingen van hem of van hen, die door hem tewerk zijn gesteld, is TB behoudens zijn opzet of grove schuld slechts aansprakelijk voorzover zij daar­voor verze­kerd is.
 5. TB is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van opdrachtgever/koper of derden, die ver­ko­per/koper onder zich heeft, behoudens haar opzet of grove schuld.

Artikel 16: Garantie

 1. Gedurende een nader overeen te komen periode na leve­ring ver­leent TB aan de opdracht­gever/koper garantie voor ma­teriaal en fabricagefou­ten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van on­oordeelkundig gebruik of van andere oor­za­ken dan van materiaal- en fabricage­fouten of indien TB na overleg met de opdracht­gever /koper ge­bruikt materiaal of gebruikte zaken levert.
 2. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- respec­tievelijk impor­teurs- of groothan­delsga­rantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantie­bepa­lingen.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang TB geen volledige betaling inzake een over­een­komst van partijen met betrekking tot de koop en ver­koop heeft ontvan­gen, blijven de gelever­de zaken eigen­dom van TB.
 2. TB heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien opdrachtge­ver/koper zijn ver­plich­tin­gen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillis­sement wordt verklaard of beslag op de geleverde zaken wordt ge­legd.
 3. Alle daden van beschikking met betrek­king tot de ver­kochte en geleverde zaken, waaronder mede te verstaan het verbin­den van die zaken ten behoeve van der­den bijvoorbeeld bankinstel­lin­gen door middel van ver­pan­ding op welke wijze dan ook of anderszins, zijn de op­dracht­ge­ver/koper verbo­den, zolang hij niet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tingen heeft voldaan.

Artikel 18: niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming, zowel ­van blijvende als tijdelijke aard, is TB gerechtigd de over­eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten zonder dat de opdrachtgever/koper en/of derden aan­spraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. ­Onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: mo­lest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storing in communi­catiemiddelen, maatregelen van overheidswege, natuur­rampen, brand en overigens alle omstandigheden, waar­onder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van TB kan worden gevergd.
 2. Indien door overmacht de levering of de opdracht met meer dan 60 dagen wordt vertraagd, is naast TB ook de opdrachtgever/koper bevoegd de overeenkomst schrifte­lijk te ont­bin­den. In dat geval heeft TB recht op vergoeding van de tot aan het moment der overmacht verrichte werk­zaam­heden of gele­verde zaken.

Artikel 19:  Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient be­taling netto-con­tant bij (af)leve­ring te geschie­den, zonder enige korting, of mid­dels storting of overma­king op een door TB aan­ge­wezen bankrekening, binnen veertien dagen na factuurda­tum. De op de bank afschriften van TB  aange­geven valuta­dag is bepalend en wordt derhalve als betalings­dag aan­ge­merkt.

 1. Iedere betaling van de opdrachtgever/koper strekt pri­mair ter vol­doe­ning van de door hem verschul­digde interest alsmede van de door TB ge­maakte invorde­rings­kosten en/of admini­stra­tiekos­ten en worden daarna in minde­ring gebracht op de oud­ste open­staan­de vorde­ring.
 2. In gevallen dat de opdrachtgever/koper
 3. in staat van faillissement wordt ver­klaard, tot boedel­afstand over­gaat, een verzoek tot surséance van betaling in­dient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 4. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende ver­plich­ting niet nakomt;
 5. nalaat een factuurbedrag of een gedeel­te daarvan binnen de daar­voor gestel­de termijn te voldoen;
 6. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een be­langrijk gedeel­te daar­van, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennoot­schap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstel­ling van zijn bedrijf;        worden alle vorderingen van TB op de opdrachtge­ver/koper ter­stond opeis­baar en is TB  ge­rech­tigd om zon­der verdere in­gebreke­stelling en zonder rechter­lijke tussen­komst de (uitvoering van de) overeen­komst geheel of gedeelte­lijk op te schor­ten of de over­eenkomst als ont­bonden te be­schouwen, onver­minderd haar recht op ver­goe­ding van schaden, kosten en inte­resten.

Artikel 20: Verzuim en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever/koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst met TB en derhalve uit hoofde van onderhavige voorwaar­den, is de opdrachtgever/koper zonder ingebre­kestelling in verzuim en is TB gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat TB alsdan tot enige schadever­goeding is gehouden.
 2. Ingeval van liquidatie, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de opdrachtge­ver/koper, of indien deze de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd of ingeval de opdrachtgever/koper zijn bedrijf verkoopt of liquideert, zullen alle overeenkom­sten met de opdrachtgever/koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij TB binnen redelijke termijn mededeelt nakoming te verlangen.
 3. In elk van de voorgaande leden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van TB op de opdracht­gever/koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de opdrachtgever/koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en heeft TB het recht om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever/koper te betreden teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen.

Artikel 21:  Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel ver­melde termijn heeft plaatsge­von­den, is de opdracht­gever/koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuur­da­tum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand ver­schul­digd over het nog open­staande be­drag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitenge­rechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever/koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten­minste 15 % van het, met inbegrip van voornoem­de ren­te, door de opdrachtgever/koper ver­schuldigde bedrag.

Artikel 22: Geschillen

 1. Op alle door TB gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, daar­on­der be­gre­pen de enke­le invorde­ring van het ver­schul­dig­de, zullen worden beslecht door de competente rechter van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, zijnde het arrondissement waarin TB is gevestigd.

 

Opgemaakt te Vorstenbosch d.d. januari 2017

Directie Gildetromspeciaalzaak ’t Tamboerke

J.v.d.Heijden